Neprovozní 4 napravova lokomotiva v stanci Heidenreichstein.